Количка

0 артикула

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на услугaтa доставка на стоки, предоставяна и достъпна чрез електронен магазин  https://greekdelistore.com, собственост на „ЛМ Трейд Груп“ ООД

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

1.1. „ЛМ Трейд Груп“ ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър с ЕИК 205431259, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с № BG205431259, телефон за контакти: +359878564070, електронен адрес (имейл): sales@greekdelistore.com; уебсайт: https:// greekdelistore.com /.

1.2. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите (КЗП)

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)

Адрес:    София, бул. "Пенчо Славейков" 15А

E-mail:    bfsa@bfsa.bg

горещ телефон - 0700 122 99

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЛМ Трейд Груп“ ООД, наричан по-долу „търговец“ , и клиентите на електронния магазин greekdelistore.com , наричан по долу „електронен магазин“ или „платформа за електронна търговия”.

2.2. Електронният магазин e платформа за електронна търговия, чрез която клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца в платформата стоки, включително следното:

                2.2.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Търговеца и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

                2.2.2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

                2.2.3. Да правят поръчки за доставка на избрани от тях стоки.

2.3. Търговецът организира доставянето на стоките и гарантира правата на клиентите, предвидени в законодателството на Република България.

2.4. Всяка поръчка, направена по посочените по-долу начини (раздел Поръчки) има силата на договор за покупко-продажба на стоките и се съхранява в базата данни на Търговеца.

2.5. Клиентите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в електронния магазин (раздел Цени и доставка) и настоящите общи условия.

2.6. Предполага се, че електронните изявления, извършени от клиентите на електронния магазин  са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от клиента при извършване на регистрация, ако клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

2.7. Общите условия са обвързващи за всички клиенти, които се регистрират и правят поръчки на стоки, чрез електронния магазин и/или посочените по-долу начини (раздел Поръчки).

2.8. Независимо от използвания начин на поръчка, Клиентът се съгласява и декларира, че предоставя вярна и пълна информация по отношение на данните, необходими за изпълнение на поръчката.

2.9. Търговецът има право по всяко време и без предварително уведомяване да прави промени в публикуваните продукти, цените им и други условия във връзка с доставката. Клиентите се считат информирани за посочените промени от датата на отразяването им в платформата

3. ПОРЪЧКИ

3.1. Предмет на поръчката представлява продуктът/продуктите, за които клиентът е изразил желание да закупи.

3.2. Поръчки в Гръцки магазин „Елиа“ могат да се направят онлайн от платформата www.greekdelistore.com, по телефона - +359878564070, или чрез профилите ни в социалните мрежи     

                3.2.1. Онлайн поръчки - при този вариант клиента има две възможности:

– да се регистрира като "Потребител"- регистрирания потребител има личен акаунт, чрез който може да следи своите поръчки, оставени коментари, желани продукти и др. ;

- поръчка без регистрация, като посочи само телефон за връзка, на който да бъде осъществен контакт за уточняване на поръчката;

                3.2.2. Чрез профилите на Гръцки магазин „Елиа“ в социалните мрежи – в коментар или съобщение клиента посочва желаните стоки и количества и телефон за връзка, на който да бъде осъществен контакт за уточняване на поръчката.

                3.2.3. По телефона - при този вариант, клиента може да направи директно своята поръчка на телефона на магазина +359878564070.

    3.3. Потвърждаване и уточняване на получените поръчки.

                3.3.1. За всяка получена поръчка служители на Търговеца, се свързват с клиента на посочения телефон и уточняват/потвърждават направената поръчка по вид, количество, цена, начин на доставка, адрес за доставка или офис на куриерска фирма, срок за изпълнение, допълнителни опции, като приоритетен ден или час на доставка, СМС, преглед преди получаване, доставка с хладилна чанта  и други опции, предоставяни от куриерската фирма. Допълнително заявените опции са за сметка на клиента.

                3.3.2. При изчерпана наличност на стоки, служителите на Търговеца предлагат, ако е приложимо, замяна на липсващия артикул с налични такива - на друг производител, в различна разфасовка, с аналогични характеристики и др. При отказ за замяна, се уточнява дали поръчката се отказва или остава чакаща т.е. ще се изпълни когато заявената стока е налична.

                3.3.3. При заявени продукти, изискващи специфични условия на съхранение (температурен режим), служителите на Търговеца, изрично посочват на клиента този факт и уточняват с него използване на опцията куриерска услуга с хладилна чанта, закупуване на термо чанта от предлаганите в магазин „Елиа“ или отказ от използването им. При отказ, отговорността за състоянието и хранителните характеристики на продуктите при получаването им, е изцяло на  клиента и той няма право на рекламация за тях.

                3.3.4. Категорично не се допуска приемане на поръчки и изпращане на замразени хранителни продукти, изискващи съхранение при нискотемпературен режим.

                3.3.5. Търговецът необработва и не изпраща не потвърдени от клиента поръчки.

3.4. Всяка потвърдена от Клиента по гореописания начин поръчка, се счита за Договор за покупко-продажба от разстояние.

3.5. Промяна или анулиране на поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.

3.6. Клиентът заплаща закупената стока в момента на получаването й, на посочения от него адрес за доставка.

3.7. Търговецът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на клиент, за което го уведомява в подходящ срок, без да е задължен да посочва причина за отказа.

4. РЕКЛАМАЦИИ

4.1. Рекламации могат да се направят по някои от следните начини:

4.1.1. Чрез обаждане по телефон  +359878564070 или

4.1.2. Чрез имейл, изпратен до електронния адрес на Търговеца:sales@greekdelistore.com.

4.2. Търговецът има право да поиска от клиентите да представят снимка на рекламирания продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.

4.3. Рекламации се приемат до 14 дни от датата на получаване на стоката отразена в документите за предаване от куриера, като това може да стане само ако продукта и опаковката са в не нарушен търговски вид.

4.4. Ако Клиентът е заявил и се е възползвал от опция преглед преди получаване и/или избор на получаване, и е приел пратката или част от нея, то има право на рекламация в момента на получаване. В този случай 14-дневния срок не е релевантен.

4.5. При предявяване на основателна рекламация Търговецът предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем по своя преценка: замяна на продукта с нов или възстановяване на заплатената от клиента сума.

4.6. Рекламации не се приемат и не могат да бъдат върнати стоки, които:

                4.6.1. поради своето естество, при връщане могат да влошат качествените си характеристики;

                4.6.2. имат кратък срок на годност;

                4.6.3.подлежат на бързо разваляне;

                4.6.4.при отказ на Клиента от опциите по т.3.3.3. от настоящите общи условия;

                4.6.5.  запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

4.7. Не могат да бъдат заменени или да бъде възстановена сумата за стоки, не върнати на Търговеца или върнати без касовия бон за продажба.

4.8. При основателна, приета от Търговеца рекламация, разходите за връщане на стоката са за сметка на Търговеца.

4.9. Съгласно законното право, при основателна, приета от Търговеца,рекламация, възстановяването на стойността се осъществява в рамките на 30 (тридесет) дни от връщането, чрез  посочено от клиента, платежно средство.

5. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

5.1. Търговецът не носи отговорност, ако предлаганият от него софтуер се окаже несъвместим с устройството, използвано от Клиента, и не работи коректно. Електронният магазин работи само доколкото има мрежа на използваното устройство. Ако клиентът е извън мрежата, електронният магазин няма да работи.

5.2. Търговецът има право да откаже да изпълни поръчка на клиент, който с действията или бездействията си е дал повод  да се смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани клиенти.

6.2. Търговецът и Клиентът се съгласяват, че всяко допълнение или изменение на тези общи условия ще имат действие спрямо клиента, след публикуване и излагане по подходящ начин на сайта на Търговеца.

6.3. Търговецът публикува тези общи условия на адрес https://greekdelistore.com, заедно с всички допълнения и изменения към тях.

6.4. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между Търговеца и Клиента, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

6.5. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

6.7. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в електронния магазин, остават собственост на Търговеца. Всяко използване на електронния магазин или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на клиента е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

6.8. Търговецът си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на услугите по доставка на стоки, достъпни чрез електронния магазин.

Благодарим Ви за доверието! При други въпроси може да се свържете с нас на посочените контакти или на профилите ни в социалните мрежи.