Количка

0 артикула

Блог категории

Вижте всички статии

Фото конкурс "Моята Гърция"

%%HTML_BLOGARTICLETITLE%%

Скъпи приятели,
от създаването на нашия магазин до сега Ви представяме нашата Гърция - вкусна, пълна с емоции, морска, усмихната, слънчева и прекрасна ❤ Сега дойде време да дадем и на вас възможност да ни разкажете в кадри каква е вашата Гърция! ❤
Изпращайте ни ваши авторски снимки на съобщение на нашата страница от 17.06.2019 до 07.09.2019, а ние ще ги публикуваме в отделен албум, в който всички могат да гласуват. За тази цел трябва да сте харесали страницата ни и да можем да ви отбележим на вашите снимки. Споделяйте и събирайте харесвания на снимките си, защото снимката с най-много харесвания на края на конкурса ще спечели вкусна награда+безплатна доставка, която включва:
*Узо Мелтеми 1 л
*Маслинова паста Каламата 190 гр.
*Зехтин екстра върджин 1 л
*Сушени домати 180 гр.
*Калмари в пикантен сос 120 гр.
*Криспи сухари по избор 200 гр.
*Сладко от портокали 360 гр.
*Бисквити сандвич по избор 200 гр.
Готови ли сте?
Повече информация за условията на конкурса ще намерите на сайта ни. Всеки участник, който ни изпраща снимки за конкурса ще трябва да потвърди, че е запознат и съгласен с условията ????
Успех на всички! Очакваме да ни завладеете с креативност, спиращи дъха гледки, забавни кадри и много усмивки! ❤
P.S. Нецензурни кадри няма да бъдат публикувани. Всеки участник може да участва с максимум 10 снимки.

 

ПРАВИЛА

1. Начало и край
Конкурса продължава от 17.06.2019 г.до 07.09.2019г. Конкурсът ще бъде проведен съгласно определените в Официалните правила дати.
2. Организатор на конкурса: ЕТ "Лагуна - Людмила Христова"
3. Наградата се предоставя от ЕТ "Лагуна - Людмила Христова на спечелилия участник.
4. Платформа, в която се реализира конкурса
http://greekdelistore.com/
Конкурсът се организира и провежда на цялата територия на Република България.
5. Участие
Участие в Конкурса могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ.
6. Общи положения
Провеждането и участието в Конкурса се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Конкурса само след приемане на настоящите Правила.
Участието в Конкурса се извършва съобразно ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
7. Механизъм на Конкурса :
За участие в Конкурса е необходимо участниците:
1.Да посетят интернет страницата: https://www.facebook.com/eliagreekstore/ . Преди да се включи в Конкурса , всеки участник следва да потвърди съгласието си с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, като хареса страницата на Организатора във Facebook.
2. Да изпратят до 10 АВТОРСКИ снимки на лично съобщение на страницата на Организатора във Фейсбук, с които искат да участват в конкурса. Ако се установи, че снимките не са авторски, участникът е автоматично дисквалифициран.
3. Да се отбележат (тагнат) на снимките си след като същите бъдат публикувани в създадения за целта албум на страницата на Организатова във Фейсбук. 
Награда:
*Узо Мелтеми 1 л
*Маслинова паста Каламата 190 гр.
*Зехтин екстра върджин 1 л
*Сушени домати 180 гр.
*Калмари в пикантен сос 120 гр.
*Криспи сухари по избор 200 гр.
*Сладко от портокали 360 гр.
*Бисквити сандвич по избор 200 гр.

Обща стойност на наградата: 62.16 лв.
 

За победител се счита този участник, който събере най-много лайкове (харесвания) под своята снимка във Фейсбук в периода на конкурса.
8. Обявяване на печелившия участник
Печелившия участник от Конкурса ще бъде обявен до 7 дни от края на провеждане на Конкурса на интернет страницата https://www.facebook.com/eliagreekstore/
9. Участието е безвъзмездно и не е обвързано по никакъв начин с покупката на стоки или услуги.
10. Приемането на настоящите ПРАВИЛА е задължително условие за участие в Конкурса и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.
11. Ограничение за печеливши участници
Печеливш участник в Конкурса не може да бъде лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Конкурса. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Конкурса преустановява участието на такова лице до oпровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Конкурса самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
12. Продължителностна Конкурса 
Включване в Конкурса може да се осъществи в периода от 17.06.2019г. до 07.09.2019г. включително.
13. Процедура по известяване и доставяне на наградите
Организаторът поема ангажимент да уведоми публично или лично победителя. За публично се счита съобщението, публикувано в интернет страницата https://www.facebook.com/eliagreekstore/, както и такова, изпратено от всякакъв дигитален канал.
o Ако спечелилият участник не отговори и не се свърже с Организатора в рамките на 15 (петнадесет) дни след изпращане на известяващо съобщение от Организратора, губи правото да получи своята награда.
14. Организаторът поема транспортните разходи за изпращане на наградите на територията на Република България
15. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Конкурса , от друга страна, както и условията за участие в него.
Чл.2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:
1. “Конкурса” се провежда в рамките на интернет страницата https://www.facebook.com/eliagreekstore/
2. “Участник” e всяко физическо лице, което посети и хареса интернет страницата https://www.facebook.com/eliagreekstore/, с което декларира, че приема общите условия и правилата на играта и се регистрира успешно за участие в играта съгласно Правилата описани по-горе.
3. С включването си в Конкурса участникът декларира съгласие по чл. 4, ал. 1,т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с Конкурса. Участникът се съгласява данните му да бъдат съхранявани и обработвани от организатора на играта за целите на Конкурса.
4. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в Конкурса на трети страни.
Чл.3. Със зареждане на интернет страницата https://www.facebook.com/eliagreekstore/ и нейното харесване участникът автоматично дава съгласие с правилата и общите условия на Конкурса. Организаторът има право да поиска допълнително потвърждение за съласие с настоящите правила по време на кореспонденцията с участника.
Чл.4. Организаторът определя Правилата на Конкурса едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.
Чл.5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
/2/ Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на обявяването им на страницата https://www.facebook.com/eliagreekstore/
Чл.6. Участникът се индивидуализира в Конкурса посредством снимката която публикува в своята фейсбук страница и която използва за участие в Конкурса .
Чл. 7. Участието в Конкурса е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.
Чл. 8. Наградите се предоставят безвъзмездно от Организатора.
Чл.9. Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията на Правилата на Конкурса и настоящите Общи условия.
Чл.10. /1/Наградата се предава лично или дистанционно от Организатора.
/2/ Участници, които не са потърсили обратна връзка с организатора за получаване на наградите си в 15-дневен срок от уведомяването им, губят правата си върху наградите.
Чл.11. Правилата за участие в Конкурса са неразделна част от настоящите Общи условия.
Чл.12. Оспорването на резултатите от Конкурса, валидността и верността на който и да е резултат от гласуване от страна на участник няма действие спрямо Организатора.
Чл.13. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на спечелилите участници и тяхната награда от Конкурса. Обявяването на участниците, спечелили награди, се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на двете им имена. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Конкурса, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът, също така, се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.
Чл.14 Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена.
Чл.15 Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.
Чл.16 Конкурса може да бъде прекратен само в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора организира Конкурса, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Конкурса. От момента на обявяването на прекратяването на Конкурса на интернет страницата https://www.facebook.com/eliagreekstore/ на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
Чл. 17 ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да нанася корекции, обновява и променя настоящите ПРАВИЛА за участие по всяко време без предварително предупреждение.
Чл.18 СЪДЕБЕН СПОР. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Конкурса и участниците в Конкурса ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.
Чл.19 ДЕЙСТВИЕ. С участието си в Конкурса, участниците се съгласяват да спазват тези Официални правила, включително техните срокове иусловия.
Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страницата http://greekdelistore.com/ и действат през целия период на Конкурса.

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари